Odgovor ministarstva na predstavku službenika kapetanije na overu ukrcanja